Media ja varhaiskasvatus

Media, digi ja ohjelmointiosaaminen osana vakaa

Mediakasvatuksesta eväitä digitaaliseen yhteiskuntaan

Mediakasvatus on nykypäivän kansalaistaito

Mediakasvatus on yksi kasvatuksen osa-alueista, jonka tarkoituksena vahvistaa kaikenikäisten kansalaisten kykyä ja valmiuksia ymmärtää sekä käyttää mediaa tietoisesti ja vastuullisesti. Se on tärkeä osa nykyaikaista kasvatusta, koska media on läsnä lähes kaikilla elämänalueilla. Mediakasvatuksen avulla pyritään edistämään taitoja toimia erilaisissa mediaympäristöissä, hankkia ja arvioida tietoa sekä kehittämään kriittistä ajattelua ja luovuutta mediaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on vahvistaa medialukutaitoa eli kykyä tuottaa, tulkita, ymmärtää ja arvioida erilaisia mediasisältöjä sekä niiden vaikutuksia. Mediakasvatus edistää myös vastuullista ja eettistä mediakäyttäytymistä, joka tarkoittaa mm. tietoisuutta omasta roolista median kuluttajana ja tuottajana. Mediakasvatuksessa korostetaan myös esimerkiksi tekijänoikeuksien kunnioittamista, yksityisyyden suojaamista verkossa ja digitaalista kansalaisuutta. Medialukutaito on tärkeä nykypäivän kansalaistaito, jonka rooli ja merkitys osana suomalaista koulutusjärjestelmää on tunnistettu yhä laajemmin ja järjestelmällisemmin. 

Media osana varhaiskasvatusta

Opetushallituksen laatiman Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2022) mukaan monilukutaito ja digitaalinen osaaminen kuuluvat entistä vahvemmin laaja-alaiseen osaamiseen. Kodin ohella varhaiskasvatuksella kasvatuskontekstina on merkittävä rooli ja huomattava vaikutus pienen lapsen mediasuhteen kehittymiseen. Koska mediankäyttö alkaa entistä nuorempana, pieni lapsi tarvitsee aiempaa enemmän aikuisen ohjausta ja tukea oppiakseen hyödyntämään ja käyttämään erilaisia mediasisältöjä ja -ympäristöjä turvallisesti sekä tarkoituksenmukaisesti. Mediakasvatus osana varhaiskasvatusta auttaa lasta kehittämään digitaalista osaamistaan. Yhdessä lasten kanssa harjoitellaan ikätason mukaisesti esimerkiksi mediasisältöjen tuottamista ja tulkintaa, tiedonhankintaa sekä löydetyn tiedon arviointia. Nämä taidot ovat tärkeitä lapsen kasvaessa digitaalisten ympäristöjen itsenäiseksi käyttäjäksi. Mediakasvatuksen tehtävänä ei siis ole passiivisen ruutuajan lisääminen, vaan aktiivisen ja osallistavan toimintatavan löytäminen!

Varhaiskasvatuksessa mediaa tulisi hyödyntää pedagogisesti sen merkityksen ja mahdollisuuksien vuoksi. Media tarjoaa lapsille innostavan ja motivoivan oppimisympäristön, kehittää monipuolisesti eri taitoja ja auttaa ymmärtämään sekä arvioimaan erilaisia mediasisältöjä. Se tarjoaa runsaasti pedagogisia mahdollisuuksia yhdistettynä mm. luontoon ja lähiympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin taitoihin, yhdessä toimimiseen ja tunnekasvatukseen. Mediakasvatus kehittää myös kriittistä ajattelua, luovuutta, mediataitoja ja digitaalista osaamista, jotka tänä päivänä ovat tärkeä osa lapsen oppimista.